2011-04-21

Parasiten i skellefteå

Idag har 12 nya fall konstaterats parasiter... Suck.. Enkäten som görs på kommunens hemsida har nu 4400 personer svarat på och av dom har 2400 haft magsjuka sedan 1a april..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektionCryptosporidium oocystor
Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Ett flertal olika arter av Cryptosporidium finns beskrivna varav främst två, Cryptosporidium hominis och Cryptosporidium parvum, är förknippade med infektion hos människa. Cryptosporidium hominis har så gott som uteslutande påträffats hos människa medan infektion med C. parvum är en zoonos. Det är framför allt unga djur, som kalvar och lamm, som drabbas av sjukdom. Hos människan ger infektionen upphov till framför allt diarré.

Sjukdomen finns över hela världen. Mikroorganismen identifierades första gången hos människa år 1976, och det första kända utbrottet rapporterades 1984.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning
Cryptosporidium är ett s.k. urdjur, protozo. Cryptosporidium måste ha en värd (människa eller annat djur) att föröka sig i. Ingen förökning sker fritt i miljön. Människa, nötboskap (särskilt kalvar), lamm och andra djur kan vara reservoarer. Smittämnet utsöndras i så kallad oocystform med avföringen och smitta sker framför allt via fekalt förorenat vatten eller via födoämnen. Smitta från person till person genom direkt och/eller indirekt kontakt kan också förekomma.

Infektionsdosen, d.v.s. den minsta mängd av smittämnet som behövs för att få infektionen, är liten. Inkubationstiden är inte säkert känd men är troligen cirka sju dygn (två till tolv dygn har angetts).

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik
Sjukdomsbilden karaktäriseras av vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber. Kräkningar är mindre vanliga, framför allt hos vuxna. En del smittade får inga symtom alls. Komplikationer är ovanliga men om patienten är immunsupprimerad (som vid aids) kan diarrén vara livshotande. Behandlingen är symtomatisk och består av vätskeersättning vid behov.

Diagnosen ställs genom att oocystor påvisas i avföringen i mikroskop. Oocystorna är små, endast fyra till sex µm och kan inte artbestämmas med mikroskopiska metoder. I utbrottssituationer kan artbestämning och subgenotypning av Cryptosporidium vara av stort värde för smittspårningsarbetet.

Allmänt förebyggande åtgärder
God hand-, vatten- och livsmedelshygien förebygger smitta. Cryptosporidium är, liksom flera andra protozoer, mycket motståndskraftiga mot klorering. Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott
Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet. Misstänkta inhemska vattenburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom. Den sjuke behöver inte isoleras, men en god personlig hygien är angelägen.

Under 2010 utbröt ett stort vattenburet utbrott i Östersund och misstänkta födoburna utbrott inträffade i Umeå, Stockholm och Örebro.
Före utbrottet i Östersund 2010 hade enbart ett vattenburet utbrott i Sverige rapporterats. Vid det utbrottet hade avloppspåverkat vatten från en å tryckts in i det kommunala nätet. Utbrottet orsakades av flera olika sjukdomsagens, förutom Cryptosporidium även Giardia och Campylobacter.

I Milwaukee i USA insjuknade år 1993 cirka 400 000 personer. Av dessa lades 4 400 in på sjukhus, och 100 personer avled. Smittspridningen hade skett via det kommunala vattnet. Vissa brister kunde konstateras i vattenhanteringen, men anläggningen var ändå godkänd utifrån amerikanska normer.

Två bassängbadsassocierade vattenburna utbrott inträffade i Sverige den varma sommaren 2002. Det största av dem drabbade en kommunal utomhusbassäng med cirka 1 000 besökare per dag. Cirka 1 000 personer insjuknade vidare.

Efter en festmiddag insjuknade 21 personer varav 16 diagnostiserades med Cryptosporidium den troliga smittkällan var importerad färsk persilja.
Vid ett annat utbrott misstänktes rucollasallad som orsaken till att minst 18 personer insjuknade med cryptosporidiuminfektion.

- Lotta via iphone 4 eller iPad2

Inga kommentarer: